WinVNKey for typing

Vietnamese, Pali, and Han Nom

Bộ gơ WinVNKey dành cho

chữ Việt, Pali, và Hán Nôm

 

This site usually contains beta versions of WinVNKey.

The latest version may not be described here but you can download it from the VietPali archive.

 

One of the latest beta versions is  WinVNKey 5.4.445

released on February 11, 2007. Final releases are usually available at WinVNKey home at winvnkey.sf.net.

 

 

You can find all old and new versions of WinVNKey at the following sites:

 

 

 

Other Links

 

      stable release only).

 

 

Hoc D. Ngo
hoc96@yahoo.com

 

 

Trang này thường chứa các phiên bản beta versions của WinVNKey. Phiên bản mới nhất có thể không được mô tả ở đây nhưng bạn có thể tải xuống từ kho lưu trữ VietPali archive.

Một trong những phiên bản beta mới nhất là WinVNKey 5.4.445 phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2007. Các bản phát hành cuối cùng thường có sẵn tại trang nhà WinVNKey ở winvnkey.sf.net.

Bạn có thể t́m thấy tất cả các phiên bản cũ và mới của WinVNKey tại các trang sau đây:

 

 

Các liên kết khác

 Học Đ. Ngô
hoc96@yahoo.com