Hướng dẫn căn bản, cấp tốc:

TẢI XUỐNG WINVNKEY & G CHỮ VIỆT

 

Trần Tư Bnh & TS. Ng Đnh Học

 

 

A. Tải xuống WinVNKey

B. Ci đặt WinVNKey

C. Khởi động WinVNKey

D. G chữ Việt: kiểu g VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft.

E. G chữ Việt trong game Audition

F. G tắt chữ Việt theo phương php mới

 

A. TẢI XUỐNG WINVNKEY

  

Tải xuống miễn ph WinVNKey ở: Trang nh WinVNKey ( http://winvnkey.sf.net ).

WinVNKey được đng thnh nhiều gi khc nhau để c thể phục vụ tốt nhu cầu của từng người. Tốt nhất l vo trang nh WinVNKey để tải phin bản mới nhất ph hợp với my vi tnh v nhu cầu của bạn, cũng như xem những hướng dẫn đầy đủ hơn.

 

Để cho nhanh, bạn c thể tải 1 phin bản WinVNKey mới nhất vo my (chọn một trong 2 lựa chọn sau để tải về):

         WinVNKey 5.5.463 (bản ZIP)

         WinVNKey 5.5.463 (bản EXE)

Thng thường bạn chỉ cần tải xuống bản EXE v n hỗ trợ ci đặt tự động. Tuy nhin, việc ci đặt tự động c thể thất bại trn một số my XP hoặc Vista. Trong trường hợp đ, bạn sẽ phải tải bản ZIP. Tải về bản ZIP th chỉ cần giải nn xong l c thể sử dụng được.

 

B. CI ĐẶT WINVNKEY

 

Tải xuống xong th giải nn v ci đặt vo my.

(Nếu bạn rnh computer th bạn khng cần đọc cch ci đặt ny. Theo kinh nghiệm lun lun l Next , Yes , Finish, ... Cn nếu khng th bạn nn đọc sơ qua để trnh sai st).

Mở thư mục (folder) c WinVNKey vừa tải xuống, nhấp chuột 2 lần vo file WinVNKey sẽ c khung hiện ra như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 1


Chọn Yes v sẽ hiện ra khung Setup tự động nhảy đến 100% như sau:

 

Click the image to open in full size.


Hnh 2

 

Sau một vi giy, khung Setup tự biến mất v hiện ra khung khc như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 3


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 4

 

Chọn Yes để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 5


Nếu muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục chọn sẵn như liệt k trong hnh trn (C:\Program Files\TriChor\WinVNKey for NT), ta chọn Next để tiếp tục. Muốn ci đặt WinVNKey trong thư mục khc, hy nhấn Browse. Nếu chọn Next sẽ hiện ra khung như sau:

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 6


Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

Hnh 7

 

Chọn Next để tiếp tục ci đặt.

 

Click the image to open in full size.

 

Hnh 8


Đnh dấu vo 2 Yes v nhấn Finish để hon tất việc ci đặt vo my.

C. KHỞI ĐỘNG WINVNKEY

Khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc chữ: | Start > All Programs > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT | như hnh sau đy:

 

 

Hnh 9

 

Hoặc:
Khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc chữ: | Start > C: > Program Files > TriChlor > WinVNKey for NT > winNT > winvnkey.exe |.

Bạn sẽ thấy biểu tượng chữ VN ở dưới thanh taskbar như thế ny:

 

Click the image to open in full size.


Hnh 10

 

Nhấn đi vo biểu tượng đ, sẽ hiện ra Trang Chnh (Main) của WinVNKey ở dạng Mặc định (Default) như hnh sau. Nếu muốn đổi giao diện qua chữ Việt hoặc English th ta nhấn nt Run (Chạy) v chọn.

 

 

Hnh 11: Trang chnh WinVNKey ở dạng Mặc định (default).

 

Từ đy, bạn c thể điều chỉnh WinVNKey theo sở thch ring để g chữ Việt v chữ cc nước khc.

 

D. G CHỮ VIỆT

 

WinVNKey hỗ trợ nguyn tắc g chữ trước, dấu sau. Dấu c thể được g liền ngay sau mẫu tự hoặc g ở cuối từ v WinVNKey sẽ tự động đặt dấu đng vo mẫu tự cần thiết.

Trong WinVNKey c đến 18 kiểu g dấu, ta chọn kiểu g no cũng được. Sau đy l cch dng 6 kiểu g dấu thng dụng: VIQR, VNI, Telex, Tubinhtran-MS, Tubinhtran, Microsoft.

 

Mẹo nhỏ: C thể chuyển chế độ g Tiếng Việt sang chế độ g Tiếng Anh một cch dễ dng, đặc biệt khi lm việc với cc ti liệu c đan xen nội dung:

  • Chế độ g Tiếng Việt: CTRL-ALT-ALT-V, nhấn v thả từng phm một.
  • Chế độ g Tiếng Anh: CTRL-ALT-ALT-O, nhấn v thả từng phm một.

 

1. Kiểu g dấu VIQR

 

Đầu tin, bạn phải khởi động WinVNKey bằng cch nhấn cc nt: | Start > All Program > Vietnam > Winvnkey Multilingual for NT |, sẽ hiện ra trang Chnh ở dạng mặc định của khung WinVNKey như hnh sau đy (giống Hnh 11 ở trn):

 

 

Hnh 12: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu VIQR.

 

Nếu khng thay đổi g hết trong khung WinVNKey, bạn c thể g chữ Việt theo kiểu g VIQR. Đy l kiểu g mặc định (default) của WinVNKey.

Kiểu g VIQR (Vietnamese Quoted Readable) dng dấu sẵn c trn bn phm để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 13: Kiểu g dấu VIQR.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha^n son to^ ddie^?m so+n ha`

La`m cho ro+~ ma(.t dda`n ba` nu+o+c Nam

 

2. Kiểu g dấu VNI

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g số 6. VNI như hnh sau đy:

 

 

Hnh 14: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu VNI.

 

Kiểu g VNI dng cc phm số để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 15: Kiểu g dấu VNI.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha61n son to6 d9ie63m so7n ha2

La2m cho ro74 ma85t d9a2n ba2 nu7o71c Nam

 

3. Kiểu g dấu Telex

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Telex 3 (kiểu tự do) như hnh sau đy:

 

 

Hnh 16: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Telex.

 

Kiểu g Telex dng phm lặp, cc mẫu tự khng c trong chữ quốc ngữ hoặc vị tr cc mẫu tự khng c trong chữ quốc ngữ để g dấu chữ Việt.

 

 

Hnh 17: Kiểu g dấu Telex.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Phaasn son too ddieerm sown haf

Lafm cho rowx mawjt ddafn baf nuwowsc Nam

 

4. Kiểu g dấu Tubinhtran-MS

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Tubinhtran-MS như hnh sau đy:

 

 

Hnh 18: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

Kiểu g Tubinhtran-MS l kiểu g nhanh nhất v thch hợp với bn phm Anh-Mỹ.

Kiểu g ny g cc k tự c dấu ă ư ơ đ được nhanh hơn v chỉ cần g phm 1 lần.

 

 

Hnh 19: Kiểu g dấu Tubinhtran-MS.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Ph61n son t8 di73m s]n ha2

La2m cho r]4 m95t da2n ba2 n[]1c Nam

 

5. Kiểu g dấu Tubinhtran

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Tubinhtran như hnh sau đy:

 

 

Hnh 20: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Tubinhtran.

 

Kiểu g dấu Tubinhtran thch hợp với bn phm Php v bn phm Anh-Mỹ.

Kiểu g ny l tổng hợp cc ưu điểm của 2 kiểu g VNI v Telex.

 

 

Hnh 21: Kiểu g dấu Tubinhtran.

(*) Thch hợp cho bn phm Php.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Pha61n son to6 diee3m soon ha2

La2m cho roo4 maa5t da2n ba2 nuuoo1c Nam

 

6. Kiểu g dấu Microsoft (cn c tn l TCVN6064).

 

Nhấn mũi tn ở hộp Kiểu g trong trang chnh WinVNKey để chọn kiểu g Microsoft như hnh sau đy:

 

 

Hnh 22: Trang chnh WinVNKey để dng kiểu g dấu Microsoft.

 

Kiểu g Microsoft gip ta g cc k tự c dấu ă ư ơ đ được nhanh hơn v chỉ cần g phm 1 lần.

 

 

Hnh 23: Kiểu g dấu Microsoft.

 

V dụ: Phấn son t điểm sơn h
Lm cho rỡ mặt đn b nước Nam

G phm: Ph28n son t4 0i36m s]n ha5

La5m cho r]7 m19t 0a5n ba5 n[]8c Nam

 

E. G CHỮ VIỆT TRONG GAME AUDITION

 

Để g chữ Việt trong Audition, ta điều chỉnh trang chnh WinVNKey như hnh sau đy.

 

 

Hnh 20: Điều chỉnh WinVNKey để g chữ Việt trong game Audition.

 

- Chế độ bn phm: 1. Kết hợp tự động (chữ Việt)
-
Bộ chữ: 9. Vietnamese in Windows 1258
-
Kiểu g: VNI nếu thch kiểu g VNI, hoặc Telex 1 nếu thch kiểu g Telex. (hoặc chọn Telex 2, Telex 3, Telex 4, ty . Chọn xong, nhấn chữ Kiểu g mu xanh th sẽ hiện ra khung giải thch kiểu g ấy).

- Cch kết hợp dấu: 5. Vần kiểu tự do (G dấu tự do, kết hợp nếu l vần Việt).

 

Chọn xong, bấm nt OK cho c hnh VN ở taskbar, rồi vo Audition g chữ Việt thoải mi, d g tốc độ rất nhanh cũng khng bị trục trặc g.

 

F. G TẮT CHỮ VIỆT THEO PHƯƠNG PHP MỚI

 

Ta g chữ tốc k (theo tưởng của bi Tốc k chữ Việt) nhưng nhờ phần mềm hon chuyển nn my vi tnh vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

Phương php mới ny tiết kiệm hơn 40% số phm phải g. Ta tiết kiệm được nhiều hơn khi dng chung phương php ny với trang g tắt khc của ring ta tự tạo. Phương php nyđ được tch hợp trong bộ g WinVNKey.

 

Để hiểu phương php ny, xin đọc bi Phương php mới g tắt chữ Việt ở trang mạng Chữ Việt Nhanh: http://chuvietnhanh.sf.net , hoặc ở đường dẫn sau: http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

 

 

Ghi ch: WinVNKey l phần mềm g chữ Việt v cc ngn ngữ khc trong mi trường Windows do TS Ng Đnh Học v nhm thảo chương TriChlor tại Hoa-Kỳ thực hiện từ năm 1992.

 

Nguồn:  Trang mạng Chữ Việt Nhanh (Email: Trần Tư Bnh, tubinhtran@gmail.com)

 

 

Về Trang Chnh

Ch Vit Nhanh